The Magical Kids | EP.9 เราจะส่งเสริมการอ่านของลูกเรายังไงดี?
ลูกบ้านไหนยังอ่านไม่ออก อ่านไม่คล่อง อ่านหนังสือได้ช้า ป้อมีเทคนิคและคำแนะนำจากคุณครูประจำชั้นของลูกมาฝากค่ะ ถ้าอยากจะฝึกลูกไปพร้อม ๆ กัน เชิญรับฟังเลยค่ะ